Het project Cultuur Diversiteit is een project binnen de Herstelacademie en heeft dezelfde visie, missie en doelen als waar de Herstelacademie voor staat. Het enige verschil is dat dit project zich richt op mensen met een migratieachtergrond zoals: nieuwkomers, statushouders en oudkomers.

Project Cultuur Diversiteit richt zich op mensen die te maken hebben met ontwrichtende ervaringen met psychische en/of verslavingsproblematiek. De klachten komen deels voort uit ervaringen uit het land van herkomst of tijdens het vlucht proces en worden vaak versterkt door zogeheten post migratiefactoren.

Onder invloed van onder andere oorlogs- en geweldservaringen lopen mensen met een vluchteling achtergrond een hoger risico op psychische klachten (stress, slaapproblemen) of psychische stoornissen (angststoornissen, depressie en PTSS) dan gemiddeld in Nederland.

Bij de Herstelacademie onder het project Cultuur Diversiteit bieden we een programma van educatie en zelfhulp aan waarbij de cursisten elkaar vooral ondersteunen. Het programma richt zich vooral op mensen die een andere soort aanpak en benadering nodig hebben dan de reguliere werkwijze. Wat de werkwijze anders maakt is de cultuursensitieve aanpak, waar rekening wordt gehouden met het taalniveau, waarden en normen van zowel de cultuur van land van herkomst, in combinatie met de Nederlandse waarden en normen. Het doel is het samenbrengen van de twee werelden bij elkaar en de Herstelacademie is hierin de helpende en verbindende factor.